Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sienna 104, (33-318) Gródek nad Dunajcem  (dalej Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Pani/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f)ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k..

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, pośredniczące w rezerwacji pobytu, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ponadto Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k..


Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k., nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
 

Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  4. Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  5. Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych  (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
 

Inspektor Ochrony Danych:
Tel: + 48 22 211 18 60  E-mail: iod@heron-hotel.com
Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sienna 104, (33-318) Gródek nad Dunajcem .