Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Celem opracowania niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie Hotel Heron Sp. z o.o. Sp. k. otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio od Gości.

Administrator danych osobowych
„Administratorem danych osobowych jest Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sienna 104, (33-318) Gródek nad Dunajcem (dalej Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.).
Administrator Danych Osobowych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Zbierane dane osobowe są niezbędne do przygotowania oferty pobytu, dokonania rezerwacji pobytu i wykonania kompleksowej usługi hotelowej. Podanie przez Gościa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonania rezerwacji pobytu i realizacji usługi hotelowej. Administrator przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności w obrębie: Hotelu Heron ul. Sienna 104, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  
Pani/Pana dane osobowe zbierane są podczas :
• procesu rezerwacji poprzez stronę internetową hotelu,
• procesu rezerwacji dokonywanej osobiście w hotelu,
• drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie rejestracji Gościa w hotelu,
• dane mogą być pozyskane również od Partnerów hotelu z portali rezerwacyjnych,
• organizacji imprezy okolicznościowej bądź konferencji,
• korzystania ze strefy Live SPA.
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo do :
• dostępu do danych osobowych przez Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. wraz
z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;
• niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź niekompletne;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
- zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
- wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
- dane osobowe przetwarzane były przez Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.; niezgodnie z prawem;
- obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
• żądania ograniczenia przetwarzanych danych w sytuacji, gdy:
- osoba kwestionuje prawidłowość danych lub wobec złożenia sprzeciwu,
o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Hotelowi Heron Sp. z o.o. Sp.k. na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
- w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Hotelu Heron Sp. z o.o. Sp.k. .;
- ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Hotelu Heron Sp. z o.o. Sp.k. jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
W przypadku wniesienia sprzeciwu, Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.., o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.
Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@heron-hotel.com

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu za pośrednictwem, którego dana osoba przegląda strony internetowe, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników ( m.in. komputerach, laptopach, smartfonach, tabletach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ,,Cookies’’ nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie w urządzeniu Użytkownika końcowego. ,,Cookies’’ ze strony internetowej operatora może odczytać wyłącznie operator.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Czy pliki „cookies” zawierają dane identyfikujące tożsamość Użytkownika?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wielkość miejscowości).

Rodzaje i typy "cookies" używane na stronach internetowych operatora:
Używanie dwóch rodzajów Cookies – sesyjnych i stałych. Cookies sesyjne (session cookies) pozostają w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowych operatora.
Natomiast Cookies stałe (persistent cookies) pozostają tak długo na urządzeniu Użytkownika jak długo mają ustawioną żywotność lub do momentu kiedy zostaną przez Użytkownika usunięte.
Jeżeli chodzi o typy Cookies to operator wykorzystuje m.in.:
Cookies konieczne do prawidłowego działania strony tzw. ,,niezbędne’’ – pozwalają Użytkownikowi swobodnie poruszać się po stronie Operatora oraz używać poszczególnych elementów.
Cookies poprawiające wydajność tzw. ,,wydajnościowe’’ – zbierają informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron operatora, poprzez identyfikacje obszarów które odwiedzał, czasu jaki na nim spędził oraz utrudnieniach w postaci komunikatów o błędach.
Cookies poprawiające funkcjonalność tzw. ,, funkcjonalne’’ – zapamiętują ustawienia i wybory Użytkownika, personalizują ustawienia treści usługi.
Cookies reklamowe – dzięki nim Użytkownik ma dostarczone reklamy odpowiadające jego preferencjom.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików ,,cookies’’ to należy zmienić ustawienia urządzenia końcowego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) lub na stronie jej producenta. Jednocześnie informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej operatora.
Podczas korzystania ze strony internetowej hotelu www.hotel-heron.com pobierane są automatycznie dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas trwania dostępu, dostępu, rodzaj systemu operacyjnego itp.

Monitoring
Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w związku z eksploatacją systemu monitoringu jest Hotel Heron Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sienna 104, (33-318) Gródek nad Dunajcem
Niniejsza informacja odnosi się do systemów monitoringu zainstalowanych w Hotelu Heron (ul. Sienna 104 ,33-318 Gródek nad Dunajcem)– wnętrza oraz wokół budynków.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa Gości hotelowych, Klientów, Pracowników i innych osób przebywających na terenie Hotelu.
Zapisy z monitoringu Administrator przechowuje co do zasady przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zapisania się nagrania. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami, zapisy przetrzymywane są nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
Przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach określonych przez RODO. Z tytułu przetwarzania danych przysługuje Państwu w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe, jak również prawo do żądania ich poprawienia i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach wskazanych w RODO. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne celem wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru
Osobą powołaną przez Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@heron-hotel.com
Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.
Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na stronie /hotel
Niniejsza polityka prywatności weszła w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

Sienna 104
33-318 Gródek nad Dunajcem

T: +48 18 888 85 00
E: recepcja@heron-hotel.com

Wygodny dojazd

Nowy Sącz 15 km
Tarnów 50 km
Kraków 102 km
Rzeszów 139 km
Katowice 179 km
Warszawa 341 km

© 2024
Heron Live Hotel