REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu będzie wdzięczna za Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1
1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że
pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a
kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.

§ 2
1. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu
zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT, Gość zobowiązany jest przed otrzymaniem klucza do pokoju okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

2. Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości Gość lub recepcja wypełnia Kartę Rejestracyjną Klienta. Prawidłowo wypełniona Karta Rejestracyjna Klienta potwierdza fakt zawarcia umowy z Gościem, a dane w niejujawnione stanowią podstawę do wystawienie faktury lub rachunku.

3. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego jego tożsamość, Hotel może odmówić wydania klucza do
pokoju lub musi pobrać z góry opłatę za cały pobyt Gościa.

§ 3
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia,
Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym
upływa termin wynajmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
możliwości.

§ 4
1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli
nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby które nie zostały zgłoszone w Karcie Rejestracji Klienta mogą
przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie
22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób przebywających z
gośćmi w pokoju.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego po-
bytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu
hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu
lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił
spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 5
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną re-
akcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a/ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b/ bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy
informacji o Gościu,
c/ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
d/ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas
nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie
życzenie,
e/ sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia
usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 6
Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a/ udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
b/ budzenie o wyznaczonej godzinie,
c/ przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
d/ przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów
wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może od-
mówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

2. Poszkodowany powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu
szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00
dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub też zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia hotelu.

§ 9
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie
drzwi.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego ro-
dzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go
osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa,za dodatkową opłatą. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przebywających
i korzystających z usług hotelu.

§ 12
Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Złamanie powyższego zakazu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł.

Sienna 104
33-318 Gródek nad Dunajcem

T: +48 18 888 85 00
E: recepcja@heron-hotel.com

Wygodny dojazd

Nowy Sącz 15 km
Tarnów 50 km
Kraków 102 km
Rzeszów 139 km
Katowice 179 km
Warszawa 341 km

© 2024
Heron Live Hotel